זכאות חולי פיברוזיס ריאתי למחולל חמצן נייד מקופות החולים

אספקת חמצן לחולים הזקוקים לכך כלולה במסגרת סל השירותים ועל כן על הקופה לספק לחולים אלו חמצן נייד.

במידה וסורבתם, לכל מטופל יש זכות להגיש תלונה לנציבות הקבילות כנגד קופת חולים או מי שפעלו מטעמה. לתלונה יש לצרף את המסמכים הבאים:  

  • מכתב מפורט של התלונה – במקרה הצורך.  
  • מסמכים רפואיים – המעידים על הבעיה הרפואית, והטיפול המומלץ.  
  • העתקים מתכתובות – רצוי לצרף העתקים מתכתובת עם קופת החולים בנושא הפנייה.  
  • קבלות – במידה שנושא התלונה נוגע לתשלום שנעשה יש לצרף העתק של הקבלות.  
  • ייפוי כוח – אם הפונים מייצגים אנשים אחרים.  
  • ויתור על סודיות רפואית – אם הפונים מייצגים אנשים אחרים. 

הכתובת להגשת התלונה הינה אתר נציבות קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (לחץ כאן).

הדבר מתאפשר בעקבות הכרעה בדבר זכאותם של חולים הזקוקים לחמצן מקופות החולים, הכרעה של נציבות הקבילות במשרד הבריאות, יולי 2021.
להלן עיקרי הדברים:

בדיון שהתקיים בנציבות הקבילות במשרד הבריאות קבעו כי אמצעי אספקת החמצן מחויב לעמוד בעקרונות היסוד של החוק, ובכללם מבחן הסבירות, דהיינו החובה לאספקת שירות באיכות סבירה, בהתאם לפרקטיקה הרפואית המקובלת, בהתחשב בעקרון הדינמיות ובהתפתחות הטכנולוגית וכן בנסיבותיו של החולה.

משמעות יישום מבחן הסבירות היא, שלא סביר ולא ניתן לקבל, שכיום, לקיום איכות חיים סבירה ובהתפתחות הטכנולוגית הקיימת, מבוטח אשר אינו עונה להגדרה של אדם "עובד/ לומד" , אך מנהל אורח חיים עצמאי ופעיל, ייגזר עליו להישאר "כלוא" ומרותק לביתו, רק בשל החלטת הקופה בדבר האופן בו יסופק לו החמצן, לו הוא זקוק על פי קביעה רפואית, באופן קבוע. השיקול בדבר אופן מתן החמצן, צריך לאפשר למבוטח את המשך אורח חייו ובאיכות סבירה ככל הניתן, ובכלל זה ניידות סבירה, כך שלא תימנע ממנו יציאה מביתו וקיום אורח חיים פעיל, אך ורק עקב הצורך בצמידות לחמצן.

על כן, במקרים בהם מבוטח נזקק לחמצן קבוע ומצבו התפקודי אינו מאפשר לו להיעזר בבלון נייד קטן של חמצן דחוס, מהסיבות שהבלון לא יספק את הצריכה הנדרשת למשך זמן סביר על הקופה לספק את החמצן באמצעות מחולל חמצן נייד. כמו כן, במקרים בהם מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר לו לשאת ו/או לסחוב עליו את הבלון הכבד גם כאשר הוא על עגלה, ועקב סיבה זו, יאלץ להישאר מרותק לביתו, על הקופה לספק למבוטח את החמצן הנדרש לו , באופן המאפשר לו ניידות סבירה לצורך יציאה לטיפולים רפואיים וניהול חיים פעילים ונורמטיביים ככל הניתן.

לא ניתן לקבל את טיעון הקופה כי ניתן להסתפק ב"חבילת חמצן". זכותו של המטופל לניידות ולניהול אורח חיים פעיל, לרבות יציאה לטיפולים רפואיים, אינה מוגבלת אך ורק לשעות נוכחותה של מטפלת הביטוח לאומי.

במידה וקופת החולים לא תפעל בהתאם להחלטה זו, רשאי המבוטח לפנות אל מנכ"ל משרד הבריאות, בבקשה להורות למוסד לביטוח לאומי לתת לו החזר כספי בעד ההוצאה הכספית הכרוכה ברכישת השירות על ידו ,שלא באמצעות הקופה. את הבקשה למנכ"ל ניתן להגיש באמצעות נציבות הקבילות. יש לקוות כי הקופה תכבד את ההחלטה, וכי לא תידרש אכיפה של עמדה זו.

מסמך העתירה: נציבות הקבילות - משרד הבריאות