פרופ איזביצקי – שיקום ריאות מרכז שלווה כנס עמותת חוף